ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2022

ಒಬ್ಬಂಟಿ, Loneliness

ಕವಿತೆ: ಬದುಕು – ಒಂಟಿ ಪಯಣ

– ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನವರು ಎಂದು ನೆನೆದಾಕ್ಶಣ ಯಾರೂ ನಿನ್ನವರಾಗೊಲ್ಲ! ಮನುಜ ಸಂಗಜೀವಿಯೇ! ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರಿರುವರು ಆದರೂ, ಅವರ ಬದುಕು ಅವರದು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನದು! ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಕೆಲಕಾಲದ ಸಂತೆಯಲಿ ನೀನೆಂದಿಗೂ...