ಜೂನ್ 2, 2024

ಕವಿತೆ: ನಾವು ಕರುಣಾಹೀನರು

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದರೂ ಕಂದನ ಒಪ್ಪವಾದ ನಡಿಗೆಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಆಸರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಾಸೆಯಾದರು ಮನಸಾರೆ ಅಂದು ನಾವು ಅಕ್ಕರದಿ ಅವರ ಕೈಸೆರೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಕರ...

Enable Notifications