ಜೂನ್ 10, 2024

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬಾರತ ಓದು: ವಿರಾಟಪರ್‍ವ – ಕೀಚಕನ ಪ್ರಸಂಗ – ನೋಟ – 8

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಕೀಚಕನ ಪ್ರಸಂಗ: ನೋಟ – 8 *** ಆ ಸುದೇಷ್ಣೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರಲು, ಅವಳು ಈ ಸತಿಯ ನುಡಿಸಿದಳು. ಸುದೇಷ್ಣೆ: ತಂಗಿ, ವಿಳಾಸವು ಅಳಿದಿದೆ… ಮುಖದ ದುಗುಡವು… ಇದೇನು ಹದನ?...

Enable Notifications