ಟ್ಯಾಗ್: ಹೊತ್ತಗೆ

ದೂಳಿನ ಹೊತ್ತಗೆ, dusty book

ಕವಿತೆ : ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಲೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ನೋಟಿನಿಂದ ಕೊಂಡು ತಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಆ ನೋಟಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಅಕ್ಶರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಯೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಶ್ಟೇ...

ಹೊಸ ಹೊತ್ತಗೆ – ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ’

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಸಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅರಿಮೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಬರಹವು ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅರಿಮೆಯ ಹೊನಲನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಪದಗಳ ದೊಡ್ಡ...