ಸವಿಯೊಲವು

ಆನಂದ್.ಜಿ.

bee

ಒಂದು ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗೊಂದು
ಹನಿಹನಿ ಇಬ್ಬನಿಯಲಿ ತಾನು
ಹಿತವಾಗಿ ಮಿಂದು
ಬಿರಿಯಲನುವಾಗಿಹುದು
ಆ ರವಿಯ ಕಂಡು

ಮಲ್ಲೆಯೊಡಲಲಿ ತುಂಬಿಹುದು ಜೇನು
ಹೀರಬಂದಿಹುದೊಂದು
ಮರಿದುಂಬಿ ತಾನು
ಸಿಹಿಯುಂಟು ಸೊಗಸುಂಟು
ಸವಿಯುಂಟು ಎಂದು

ಎಳೆ ಮಲ್ಲೆ
ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲೆಯಾದರೇನು?
ಮರಿದುಂಬಿ
ಕರಿದುಂಬಿಯಾದರೇನು?
ಆಗಿರಲು ಸಿಹಿಜೇನು ಸವಿಯೊಲವು!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.