ಸವಿಯೊಲವು

ಆನಂದ್.ಜಿ.

bee

ಒಂದು ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗೊಂದು
ಹನಿಹನಿ ಇಬ್ಬನಿಯಲಿ ತಾನು
ಹಿತವಾಗಿ ಮಿಂದು
ಬಿರಿಯಲನುವಾಗಿಹುದು
ಆ ರವಿಯ ಕಂಡು

ಮಲ್ಲೆಯೊಡಲಲಿ ತುಂಬಿಹುದು ಜೇನು
ಹೀರಬಂದಿಹುದೊಂದು
ಮರಿದುಂಬಿ ತಾನು
ಸಿಹಿಯುಂಟು ಸೊಗಸುಂಟು
ಸವಿಯುಂಟು ಎಂದು

ಎಳೆ ಮಲ್ಲೆ
ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲೆಯಾದರೇನು?
ಮರಿದುಂಬಿ
ಕರಿದುಂಬಿಯಾದರೇನು?
ಆಗಿರಲು ಸಿಹಿಜೇನು ಸವಿಯೊಲವು!Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s