ಪಾರಿಜಾತ

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

paarijata

ಹೂವು ನಾನು
ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಹೂವು ನಾನು
ಒಳನುಡಿಗಳ ಹೇಳುವೆ ನಾನು
ಬಿಡದೆ ಕೇಳು ನೀನು | ಪ |

ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ನಲಿವು
ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನೋವು
ಹೊತ್ತಾರೆಗೇನೆ ನನ್ನ
ಹೆತ್ತ ಮರವೇ ದೂಡುವುದು
ಮೆತ್ತಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ
ಕತ್ತಲಾಗುವವರೆಗೂ ನೋಡರಾರೂ ಎನ್ನ | 1 |

ಬಲು ಬೇಗ ಹೋಗುವೆ ಬಾಡಿ
ಹೇಳ ತೀರದು ನನ್ನ ಪಾಡು
ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಬೇಡ
ಆದರೂ ನನಗಿಲ್ಲ ದುಗುಡ | 2 |

ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಲಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೊರೆವರು ಬಚ್ಚಿ
ಸಂಗದಲಿ ಆಡುವರು ನಲಿವರು ನೆಚ್ಚಿ
ಹೂವು ನಾನು
ಪಾರಿಜಾತ ಎಂಬ ಹೂವು ನಾನು | 3 |

(ಚಿತ್ರ: http://gubbacchi.blogspot.in)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.