ಜುಲೈ 13, 2016

ಮಳೆಗಾಲ: ಅಂಟುರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಟು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ,...