ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2021

ಬಕೆಟ್‍ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ದ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಶಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಾದ್ಯತೆ ಬಹಳವಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರ‍್ಕತನದ ಪರಮಾವದಿಯಿಂದ ಆದವುಗಳು....