ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2021

ಪಮದಿಹಾನಾ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ‘ಸತ್ತವರ ದಿನ’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಬ ಸಮಾರಂಬವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸತ್ತವರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ...