ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2021

ಕವಿತೆ: ಆರ‍್ಯಬಟರ ಕನಸು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಳಂದ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಮಗದ ಪ್ರಾಂತದ ಗುಪ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯ ತವರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿಗಳು ಬೋದಕರು ಸಹಸ್ರ ಎರಡು ಗಣಿತ ಕಗೋಲ...