ಪೆಬ್ರುವರಿ 15, 2022

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, Ambigara Choudayya

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ವಚನ ಓದು – 3ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಓದಿಹೆನೆಂಬ ಒಡಲು ಕಂಡೆಹೆನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೇಳಿಹೆನೆಂಬ ತೇಜಸ್ಸು ಇಂತಿವೆಲ್ಲವು ಇದಿರಿಗೆ ಹೇಳೆ ತನ್ನ ಉದರದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಲ್ಲದೆ ಆತ ಅರಿವಿಂಗೆ ಒಡಲಲ್ಲ ಎಂದನಂಬಿಗ ಚೌಡಯ್ಯ “ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ; ಲೋಕದ...

Enable Notifications