ಪೆಬ್ರುವರಿ 13, 2022

ಮನಸು, Mind

ಕವಿತೆ: ಮಾತುಗಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ…

– ವಿನು ರವಿ. ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮ್ರುದುವಾದ ಹೂಗಳ ಪೋಣಿಸಿ ಹೂಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೊಕ್ಕಿದ ಮುಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಜೀವ ಹಗುರಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತುಗಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಂಬಂದಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮ್ರುದುವಾದ ಮನಸುಗಳು...