ಪೆಬ್ರುವರಿ 6, 2022

ಕವಿತೆ: ಚಿಂತೆಯ ಬದುಕು

– ಸುರೇಶ ಎಸ್. ಕಣ್ಣೂರು. ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲಿ ಹಲವು ದಾರಿಗಳು ಯಾವ ದಾರಿಯಲಿ ಸಾಗುವೆ ಮನವೆ ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿತೇ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೇನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಕಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟೀತೇ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಎಳವೆಯಲಿ ಆಟಪಾಟ ಯಾರದೋ...