ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2023

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳ ಓದು – 5 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. (ಕ್ರಿ.ಶ. 1930 ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರರು ಬಂಗಾಳಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಪುನಶ್ಚ’ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ  ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ‘ಕವಿಯ ಆತಂಕ’ ಎಂಬ ಈ  ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು.) *** ಕವಿಯ ಆತಂಕ ***...