ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 13, 2023

ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ಅವರವರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಗನಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು; ಆ ಕಾನು‌ ಎಶ್ಟು ಸೊಗಸೆಂದು, ಅದರಂದ ಎಶ್ಟು‌‌ ಹಿರಿದು, ಅ ಮಲೆಗುಡ್ಡಗಳೆಶ್ಟು ಸೊಗಸು! ಆ ಕಾನು ಮಂದಿಗೆ‌‌ ಕಂಡದ್ದು, ದುರ್‍ಗಮ ಕಾನಿನೊಡಲು.. ಅವರೊಡಲ‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ...