ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30, 2023

ganesha

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಮಣ್ಣು *** ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಗಣಪ, ಮಾನವನಿಗೆ ಬೊಪ್ಪನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಣ್ಣು ಮಲಿನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ *** ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ *** ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲೂ...