ತುಂಬೆ ಹೂ

13ಬೆಳ್ಮುಗಿಲ ನೆಂಟ ತಂಗದಿರ
ತುಂಬೆಯದು ಮಣ್ಮನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಹೂ

ತುಂಬುವನು ಕುಂದುವನು ತಿಂಗಳನು ಬಾನಲ್ಲಿ
ತುಂಬೆಯದು ನಗುತಿಹುದು ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಮಯ್ಚೆಲ್ಲಿ

ತಿಂಗಳನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತಿಹುದು
ತುಂಬೆಗದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ತನ್ನಿರವು ಗಿಡದಲ್ಲಿ

ತುಂಬು ಚಂದ್ರನ ಒಡಲು ಕಂಡು ಕೆರಳಿದೆ ಕಡಲು
ತುಂಬೆಯದು ತುಂಬುವುದು ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ಮಡಿಲು

ತುಂಬೆಯ ಮಯ್ಮೇಲೆ ಸುಳಿದು ಸುಯ್ಯುವ ಗಾಳಿ
ತಂಪೆರೆಯೆ ಹೇಳುವರು ಅದು ಚಂದ್ರ ತಂಗಾಳಿ

ಚಂದಿರನು ಮೇಲಿದ್ದು ಕಾಣುವನು ನೆಲವೆಲ್ಲ
ತುಂಬೆಗದು ನಿಲುಕದು ಮಣ್ಣೊಳಿದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ

ತುಂಬು ಜವ್ವನೆ ತುಂಬೆ ನಗುಮೊಗದ ಮೊಲ್ಲೆ
ತುಂಬಿಯನು ಬರಸೆಳೆದು ನಗಿಸಲೂ ಬಲ್ಲೆ

ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆ ತುಂಬೆ ನಗುವೆನ್ನ ಮನತುಂಬೆ
ತುಂಬಿಯೂ ತುಳುಕದಿಹ ಬಿಡಿಹೂವ ನಾ ಕಾಂಬೆ

ಸಿ. ಮರಿಜೋಸೆಪ್

(ಚಿತ್ರ: http://dgmalliphotos.blogspot.com)

3 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: