ಹೊಸಗಾಲದ ವಚನಗಳು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1
ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ
ಬೇಲಿಯಲಿ ಬೇಕಾದಶ್ಟು
ಬೆಳೆಯುವ ಎಕ್ಕದೆಲೆಯೂ
ರತಸಪ್ತಮಿಯಂದು ತಲೆಯ ಏರಿತ್ತು ಕಾಣಾ!
ಸೀರು ಸೀರೊಳು ಉಸಿರುಂಟು
ಅಲೆಯಲೆಗೂ ಬೆಲೆಯುಂಟು ಕೇಳಾ,
ಮೇಲು-ಕೀಳೊಳು ಏನುಂಟು ಹೇಳಾ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

2
ನುಡಿಯೊಳ್ ಮಡಿಯಿರಬೇಕೆಂಬರ್
ಗುಡಿಯೊಳ್ ದೇವನಿಹನೆಂಬರ್
ನುಡಿಗುಡಿಗಳ ಮೀರಿದ
ನಡೆಯೊಳ್ ಒಳ್ಪಿರದವರೇನೆಂಬೆ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

(ಚಿತ್ರ: http://sullianews.com)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

1 Response

  1. ಹೊಸ ಕಾಲದ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಿರ. ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ನಿಮ್ ವಚನಗಳು :).
    “ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ”???

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: