ಹೊಸಗಾಲದ ವಚನಗಳು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1
ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ
ಬೇಲಿಯಲಿ ಬೇಕಾದಶ್ಟು
ಬೆಳೆಯುವ ಎಕ್ಕದೆಲೆಯೂ
ರತಸಪ್ತಮಿಯಂದು ತಲೆಯ ಏರಿತ್ತು ಕಾಣಾ!
ಸೀರು ಸೀರೊಳು ಉಸಿರುಂಟು
ಅಲೆಯಲೆಗೂ ಬೆಲೆಯುಂಟು ಕೇಳಾ,
ಮೇಲು-ಕೀಳೊಳು ಏನುಂಟು ಹೇಳಾ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

2
ನುಡಿಯೊಳ್ ಮಡಿಯಿರಬೇಕೆಂಬರ್
ಗುಡಿಯೊಳ್ ದೇವನಿಹನೆಂಬರ್
ನುಡಿಗುಡಿಗಳ ಮೀರಿದ
ನಡೆಯೊಳ್ ಒಳ್ಪಿರದವರೇನೆಂಬೆ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

(ಚಿತ್ರ: http://sullianews.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , ,

1 reply

  1. ಹೊಸ ಕಾಲದ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಿರ. ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ನಿಮ್ ವಚನಗಳು :).
    “ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ”???

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s