ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿಹಿ ಹಾರಯ್ಕೆಗಳು!

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

suggi_habba

ಉತ್ತು ಬಿತ್ತಿದ ಬತ್ತ ತೆನೆ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಾಯ್ತು
ಕುಯ್ಯಲು ಒಕ್ಕಲು ಕನಜವು ತುಂಬಾಯ್ತು.

ದುಡಿದ ಕಯ್ಗಳಿಗೀಗ ಸಡಗರದ ಹೊತ್ತು
ಹೊಸಬೆಳಕ ಹರಿಸುತ್ತ ಸುಗ್ಗಿಯೂ ಬಂತು.

ನಲಿವುಗಳ ನೆನೆದು ನೋವುಗಳ ಮರೆತು
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲವ ಬೀರಿ ಬಾಳೋಣ ಬೆರೆತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.