ಪದ ಪದವೆನಲು ಈ ಹದಪದ

ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್.

attitude

ಪದ ಪದವೆನಲು ಪದ ಪಾಡಿರೆನಲು
ಪದ ಪದವನುಡುಕಿ ಹದ ಮಾಡಿರಲು
ಹದ ಹದದಿ ಕಡಿದು ಪದ ಕಟ್ಟಿರಲು
ಪದ ಹದದಿ ಮಿಡಿದು ಮುದವ ನೀಡಿರಲು
ಪದ ಮುದವು ಬಲು ಇಂಪು ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪಿಸಲು

ಜಟ್ಟಿ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಇವಗಟ್ಟಿ
ಜಟ್ಟಿ ನೊಗಮೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿ
ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ನೆಲವ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ
ಜಟ್ಟಿ ಜಾರಿದ ಬೆಲೆಬಾರದ ಬೆಳೆ ಒಟ್ಟಿ
ಜಟ್ಟಿ ಬರಿಗಟ್ಟಿ ದಿನ ಮುರಿಯಲು ರೊಟ್ಟಿ

ಬರಿ ಹಸಿ ಗೊಂದಲವೆನಲು ಮನ ಕಸಿವಿಸಿ
ಬರಿ ಬಿಸಿ ಬಯಸಿ ಮುಂಗೋಪ ಸೂಸಿ
ಉರಿ ಬೀಸಿ ಬೆಂಕಿ ಮನ ಬೇಡದೆಡೆಗೆ ಈಸಿ
ಬರಿ ಹರಸಿ ಕಳುಹಿದೆಡೆ ಬಿರಿವ ಉರಿ ಹಾಸಿ
ಬರಿ ಗಾಸಿ ಇರದುದ ಬೇಕೆಂದು ಸದಾ ಬಯಸಿ

ಪಾಟ ಇದು ಬದುಕ ಓಟದೊಳಗೊಂದಾಟ
ಪಾಟ ಇದು ಹಟದಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬದುಕಾಟ
ನೋಟ ಪರರಾಟ ಬದುಕು ನಿನ್ನಾಟ
ಪಾಟ ಸಾಗದು ಸೋಲಿನೋಟ ಆದರೆ ಚಟ
ಪಾಟ ಮುಗಿಯದು ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಏರಿದರೂ ಚಟ್ಟ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: crossfitignitesydney.com.au )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s