ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2015

ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ಗೌರಿ

ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಜೀಕಾ..

– ಅಜಿತ್ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಗೆಳತಿ, ನನ್ನ ಎದೀಗೆ ಜೀಕ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡೊಂದು ಹುಟ್ಟೇತಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಶರಾಗಿ ಹೋಗೇತಿ ಅಂದ… ನೀ ಒಬ್ಬಾಕ್ಯ.. ಮಾಳಿಗಿಮ್ಯಾಲ ಸುಮ್ಮನ ಕುಂತಿದ್ದಿ ನಾ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲಕ...