ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2016

ನನ್ನ ಮನೆಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್

– ಸುಮುಕ  ಬಾರದ್ವಾಜ್.  ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಲುಗದೆ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ...