ಅವನಿಗಾಗಿ ಅವಳು

– ನವೀನ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ.

 

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮನಸವಳದು
ತಂಪೆಲರ ಚಿಟಪಟ
ಕಲರವ ಕೂಗು ಅವಳದು
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ
ಮನ ಗೆದ್ದವಳು
ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು
ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದವಳು

ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹೆಣೆದ
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬೀಳಿಸಿರುವಳು,
ಮದುರ ಬಾವಗಳ
ಮತ್ತಿನ ಮುತ್ತನು ಪೋಣಿಸಿರುವಳು

ಸದಾ ನನಗಾಗಿ
ಮಿಡಿಯುವ ಆ ನಿನ್ನ ಮನವು,
ಕೇಳುತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ
ಆ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು,  ಸವಿರುಚಿ ಪನ್ನೀರು
ಸಂತಸದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಾಗಿದೆ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರು

ನೋಡು ನೋಡುತಲೇ
ಸವಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದಳು
ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು
ಪ್ರೇಮ ಅಮ್ರುತ ಕುಡಿಸಿರುವವಳು

ಈ ಜೀವ ನಿನಗೆ
ಚಿರರುಣಿ ಎಂದೆಯೆಂದಿಗೂ
ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು
ಕಣ್ಣಂಚಲಿ ಮರೆಯಾದವಳು

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: home.bt.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.