Day: August 8, 2017

ಎಂತವರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸುವ ‘ಮಾಟಗಾತಿಯರ ಬೆಟ್ಟ!’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಲಿತುವೇನಿಯಾದ ಜುಡೊಕ್ರಾಂಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಾಟಗಾತಿಯರ ಬೆಟ್ಟ ಅರ‍್ತಾತ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಐವಾಸ್ ಬೆಟ್ಟ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಳಿನ