ಮೇ 6, 2018

ಮರೆಯದಿರಿ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು

– ಚೇತನ್ ಬುಜರ‍್ಕಾರ್. ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮರೆಯದಿರಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೌಂದರ‍್ಯದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಮರೆಯದಿರಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ...

Enable Notifications