ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22, 2019

ಗುರು-ಶಿಶ್ಯ, Teacher-Student

ಕವಿತೆ : ಗುರು ನುಡಿ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮುದ್ದು ಮಗುವೇ ಆಲಿಸು ಎನ್ನುಡಿಯ ನಿನ್ನಬ್ಯುದಯ ಎನ್ನ ಗುರಿ ನೀ ತಿಳಿಯ ನೀ ಎನ್ನ ಬಂದು ನಿನ್ನೊಳಿತೆ ಎಂದೆಂದೂ ನೀನಾಗು ಈ ಜಗಕೆ ಪ್ರೇಮಸಿಂದು ಹಿರಿಯ ಮನಗಳ ಆಶಯವ...