ಯೋಚನೆ, ವಿಚಾರ, thought

ಕವಿತೆ : ವಿದಿಯೇ…

ವಿನು ರವಿ.

ಯೋಚನೆ, ವಿಚಾರ, thought

ವಿದಿಯೇ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ
ಎಲ್ಲರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನಿಶ್ಟದಂತೆ ಬರೆದೆ
ಬದುಕಿನ ಓಟಕೆ
ನಿನಗಿಶ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ತಡೆ ಹಾಕುವೆ
ನೀನಾಡುವ ಆಟಕೆ
ಎಲ್ಲರ ಮಣಿಸುವೆ
ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳಿಗೆ
ನೂರು ನೋವುಗಳ ಕಟ್ಟಿರುವೆ
‘ಚಿರಂಜೀವಿ’ಯಾಗು ಎಂದ
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವರೆ
ಎಶ್ಟು ತಿಳಿದರೇನು
ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರೇ
ನೀನು ನಡೆಸಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯುವವರೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನು
ನೀನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲು
ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವೆ
ಈ ಸತ್ಯವ ಅರಿತವನು
ಏನೂ ಕೇಳನು ಏನು ಮಾತಾಡನು
ಬಾಳ ದೋಣಿ ನಡೆಸಿದಂತೆ
ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆದುಬಿಡುವನು

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ : philosophyofbrains.com )

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: