ಜೂನ್ 28, 2020

ಅಪಾತ್ರ, undeserving

ಕವಿತೆ: ಅಪಾತ್ರ

– ಎಂ. ಆರ್. ಅನಸೂಯ. ಅಪಾತ್ರ ಆರೋಪಗಳು ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಂತೆ ಮುಳುಗಿದರೂ ಕಲ್ಲು ಎದ್ದ ತರಂಗಗಳು ನಿಲ್ಲವು ಸಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಮೂದಲಿಕೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿದ ಮನಕೆ ಕಾಲವೇ ಮೂಲಿಕೆ ಅಪಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿಂತ ನೆಲವೆ...