ಹಾಯ್ಕುಗಳು: ತಾಯಿ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು

ದೇವರು ಇಲ್ಲ
ಎಂದವಗೆ ಕಾಣಳು
ತಾಯಿ ದೇವರು

***

ಮಾನವ ಜನ್ಮ
ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೂ ಶ್ರೇಶ್ಟ
ಕೊಟ್ಟಳಾ ತಾಯಿ

***

ದೇವರ ಆಟ
ಬದುಕ ಜಂಜಾಟದಿ
ಸೋತು ಗೆದ್ದಳು

***

ಬರಲಿ ಬಿಡು
ನೂರು ಸಂಕಶ್ಟಗಳು
ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ

***

ಹಗಲಿರುಳೂ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆ
ಬೂತಾಯಿಯಂತೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:pixabay)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: