ಮೇ 19, 2023

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಕವಿತೆ: ನಮ್ಮನೆ ಲೈಬ್ರರಿ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರುವುದು ಅದರಲಿ ನನಗೆ ಇಶ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಕತೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನನಗಿಶ್ಟ ಹಾಡನು ಹಾಡುವ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಟ ಅಕ್ಕ...