ಮೇ 20, 2023

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಸಾಕ್ಶಿ*** ಮತಹಾಕಲು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಕುಕ್ಕರು ಮಿಕ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾದ್ಯವೇ ಯಾರು ಸಾಕ್ಶಿ ***ಬುತ್ತಿ*** ಯಾರೂ ತರಲಿಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಬುತ್ತಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುತಿಹರಲ್ಲ ಒತ್ತಿ...

Enable Notifications