ಮೇ 25, 2023

ಒಲವು, ವಿದಾಯ, Love,

ಕವಿತೆ: ಓ ನನ್ನ ಒಲವೇ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ನೆನಪಿಲ್ಲದ ದಿನವಿಲ್ಲ ಮೈ ಮರೆತ ಕ್ಶಣವಿಲ್ಲ ನೀ ಎನ್ನ ಮನದೊಳಗಿರಲು ನಿದಿರೆಯಲು ನೆನೆಯುವೆ ಅನುಕ್ಶಣವು ಮರೆಯದೆ ಮರೆತು ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ನೆನೆಯುವೆನು ದಿನವೆಲ್ಲಾ...