ಮೇ 7, 2023

ಕಿರುಗತೆಗಳು, ಪುಟ್ಟಕತೆಗಳು, Nano Stories, Short Stories

ಮಿನಿಹನಿಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಸಾಲ *** ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಳೆ ಆಪರ್ ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತದಾರನ ತಲೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೊಳೆ *** ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿ *** ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿಯ ಅರ‍್ತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಯಾರ ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಿದೆ...

Enable Notifications