ಕಿರುಗವಿತೆಗಳು

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ.

 

**ತಂಬೆಲರು**

ಮಾಗಿರುವ ಮನಕೆ, ಇನ್ನೂ ನೋವೇಕೆ;
ಬೆಂದಿರುವ ಬೇಗೆ ತಣಿಸಲು,
ಬೀಸು ನೀ ನಿನ್ನೊಲವ ತಂಬೆಲರು

**ಒಲವ ವೀಣೆ**

ನುಡಿಯುತಿದೆ ಮನದೊಲವ ವೀಣೆ
ನೀ‌ ಮೀಟಿದೊಡನೆ, ಇಂಪಾಗಿ…
ಅಳುವಾಗಲಿದೆ, ನಗುವಾಗಲಿದೆ
ಹುರುಪಾಗಲಿದೆ ರಾಗಸುದೆಯ ಮಿಡಿತ..
ಇರುವುದಿದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು, ನೀ ಮೀಟುವ ಶ್ರುತಿಯಲಿ

**ಒಲವ ಕದ**

ನನ್ನೊಲವ ಕದವ ತೆರೆದಿಹೆನು..
ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವೆನು, ಸಂತಸದಿ ನಿನ್ನನು..
ಆಗಲಿ ನನ್ನೊಲವ ಸೂರಿನೊಕ್ಕಲು
ನೀ‌ ಅಡಿ ಇಡುವುದೆ,ಕಾಯುತಿಹೆನು
ತಡಮಾಡದೇ ನೀ ನೀಡು ಹಾಜರಿ

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: pixabay.com )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

%d bloggers like this: