ಚೆಲುವು ನೆರೆಯಲಿ – ಒಲವು ಮೆರೆಯಲಿ

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.western ghats paddy field

ಕೆರೆಯ ತೆರೆಯಲಿ
ಹೆರೆಯು ತೇಲಲಿ
ಕೊರೆವ ಎಲರಲಿ
ಉಸಿರು ಬಸಿಯಲಿ
ಚೆಲುವು ನೆರೆಯಲಿ
ಒಲವು ಮೆರೆಯಲಿ

ಕಣಿವೆ ಹೂವಲಿ
ತನಿವ ಹಣ್ಣಲಿ
ಮಂಜ ಹನಿಯಲಿ
ಕಂಪ ಮಣ್ಣಲಿ
ಚೆಲುವು ನೆರೆಯಲಿ
ಒಲವು ಮೆರೆಯಲಿ

ಗದ್ದೆ ಪಯಿರಲಿ
ಒದ್ದೆ ಮಳೆಯಲಿ
ಮೆದ್ದ ಜೇನಲಿ
ಹದದ ತೆನೆಯಲಿ
ಚೆಲುವು ನೆರೆಯಲಿ
ಒಲವು ಮೆರೆಯಲಿ

ಹಗೆಯ ಕೊಲ್ಲಲಿ
ಬಗೆಯ ಗೆಲ್ಲಲಿ
ನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಲಿ
ಮಿಗೆಯ ನಲಿವಲಿ
ಚೆಲುವು ನೆರೆಯಲಿ
ಒಲವು ಮೆರೆಯಲಿ

(ಚಿತ್ರ: http://www.facebook.com/WaterFalls.Of.WesternGhats)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s