ಕನಸು-ಮನಸು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

dream__8_1

ಕನಸು ಕಡಲಾಚೆಗೆ
ಎಳಸುತ್ತಿದೆ
ಮನಸು ಮಣ್ಣನೇ
ಬಯಸುತ್ತಿದೆ

ಕನಸು ಮುಗಿಲ
ಹೆಗಲೇರಿದೆ
ಮನಸು ಮನೆಯ
ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಇದೆ

ಓ ಕನಸೇ, ಮನದ
ಮಾತು ಕೇಳುವೆಯಾ?
ಓ ಮನಸೇ, ಕನಸ
ಕೊಲ್ಲುವೆಯ?!

ಕನಸು ಮನಸನು
ತೂಗಿಸುವ ಸೊಗಸಿಗಾಗಿ
ಬೊಗಸೆ ಕಂಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
ಕನಸು ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಎಣಿಸದೆ

(ಚಿತ್ರ: http://widowsvoice-sslf.blogspot.in/)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s