ದಿನದ ಬರಹಗಳು May 16, 2014

ಹೊನಲು ಹಬ್ಬ: ವರುಶ ತುಂಬಿದ ಸಡಗರ

–ಹೊನಲು ತಂಡ. ಕನ್ನಡ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಬರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುನುಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಅರಿಮೆ ಮತ್ತು ಚಳಕದ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಆಡುನುಡಿ ಹಾಗೂ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು...

ಕಾಲ..!

–ಮೇಗನಾ ಕೆ.ವಿ. ಉರುಳುತಿಹುದು ಅವದಿ , ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲನಿಗೆ ಪರಿದಿ? ಗೋಜಲಾಗಿಸಿ ಮುಂದೋಡುತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರುಂಟು ಮನದಿ !!! ಆಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾಶಗಳು ಹಲವು! ಕಾಲನ ಯೋಜನೆಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಅಡಿಯಾಳು!! ಹತ್ತಿ ಉರಿವ ಒಡಲಿಗೆ ತತ್ವಜ್ನಾನ ತಂಪೆರೆದೀತೆ? ಒಲವಿನ ಸಿಂಚನ ಸಾಕಾದೀತು .. ಗುಡುಗುವ...