ಜೂನ್ 25, 2014

ಹರಿವ ತೊರೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ? ಮೂಲ ಅರಿಯದು ಹನಿಗೂಡಿ ಹರಿಯುತಿದೆ ಸಾಗಲು ಬಲುದೂರ ಕೊರಕಲು ಸರಕಲುಗಳ ನುಗ್ಗಿ ನಗೆಯುತಿದೆ ಮೊರೆವ ತೊರೆಯಾಗುವ ತುಡಿತದಲಿ| ಹರಿವ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳೆನಿತು? ಮುಳ್ಳುಗಳೆನಿತು? ಕೊಳಚೆ, ಕೆಸರುಗಳೆನಿತು?...

ಹೊತ್ತಿನ ಮುನ್ನೊಟ್ಟುಗಳು

– ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಬಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೇ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ-10 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ex, fore, post, pre, ante, re, neo, paleo, ಮತ್ತು proto...