ಜುಲೈ 22, 2014

ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ…

ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ…

–ಸಂತೋಶ್ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸುಂದರಿಯೇ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಟಿ ನನ್ನ ಬಾನ ನಕ್ಶತ್ರ ನೀನಾದೆ. ಹ್ರುದಯ ನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನದಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲದ ಹ್ರುದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ನೀನು ಬತ್ತಿಹುದು ನನ್ನ...

ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಾರುವ ‘ಅಟಕೂರಿನ ಕಲ್ಬರಹ’

– ಕಿರಣ್ ಮಲೆನಾಡು. ಅಟಕೂರಿನ ಕಲ್ಬರಹವು (ಆಟಗೂರು, ಅತಗೂರು, ಅತ್ಗೂರ್, ಅಟ್ಕೂರ್, ಅಟುಕೂರು ಎಂದೂ ಕೇಳ್ಪಡಬಹುದು) ಕ್ರಿ .ಶ. 949-950ರ ಹೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹ. ರಾಶ್ಟ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ಪಡುವಣ ಗಂಗರು ಸೇರಿ...