ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿನ ಕಲಿಕೆ ನುಂಗಿತ್ತ!

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ.

classroom

ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿನ ವಿಶಯ ನುಂಗಿತ್ತ
ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ
ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿನ ಕಲಿಕೆ ನುಂಗಿತ್ತ

ಅಕ್ಶರಗಳು ಪದಗಳ ನುಂಗಿ
ಪದಗಳನೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ನುಂಗಿ
ನುಡಿಯನು ಅರಿತ ಜಾಣರನೆಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ

ಅಂಕಿಗಳನು ಸಂಕ್ಯೆ ನುಂಗಿ
ಸಂಕ್ಯೆಗಳನು ಮಗ್ಗಿ ನುಂಗಿ
ಬಿಡಿಸಲು ಕುಳಿತ ಜಾಣರನೆಲ್ಲ
ಗಣಿತ ನುಂಗಿತ್ತ

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ರೇಕೆ ನುಂಗಿ
ಸರಳ ರೇಕೆ ಬಳುಕು ನುಂಗಿ
ಚಿತ್ರಿಸ ಹೊರಟ ಜಾಣರನೆಲ್ಲ
ಕಲೆಯೇ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ

ಕೆರೆ ನದಿಗಳನು ಗೆರೆಗಳು ನುಂಗಿ
ಗೆರೆಗಳನೆಲ್ಲ ನಕ್ಶೆ ನುಂಗಿ
ಓದಲು ಕುಳಿತ ಜಾಣರನೆಲ್ಲ
ಬೂಗೋಳ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ

ಚಂದಿರನನ್ನು ಸೂರ‍್ಯ ನುಂಗಿ
ಸೂರ‍್ಯನನ್ನು ಬೂಮಿ ನುಂಗಿ
ಗ್ರಹಣ ತಿಳಿಯೋ ಜಾಣರನೆಲ್ಲ
ವಿಜ್ನಾನ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ

ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿನ ವಿಶಯ ನುಂಗಿತ್ತ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:  ahalife.com )



Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s