ಪರೀಕ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಬಯವೇಕೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ಪರೀಕ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಬಯವೇಕೆ
ಹೆದರದಿರು ಕಂದ ನೀ ಹೆದರದಿರು

ಪರೀಕ್ಶೆ ಎಂಬುದೆ ಕೊನೆಯೂ ಅಲ್ಲ
ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೇ ಜೀವನವಲ್ಲ
ಹೆದರದಿರು ಕಂದ ನೀ ಹೆದರದಿರು

ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಟವು ಇರಲಿ
ಪಾಟವು ಎಂದೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ
ಕುಗ್ಗದಿರು ಕಂದ ನೀ ಕುಗ್ಗದಿರು

ತಿಳಿಯದ ವಿಶಯಕೆ ಗುರುವೇ ಮದ್ದು
ಆಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀನೆ ಮುದ್ದು
ಕುಗ್ಗದಿರು ಕಂದ ನೀ ಕುಗ್ಗದಿರು

ಪರೀಕ್ಶೆ ಎಂಬುದು ಯುದ್ದವೆ ಅಲ್ಲ
ಸೋತರೆ ಜೀವನ ಕೊನೆಯು ಅಲ್ಲ
ಕೊರಗದಿರು ಕಂದ ನೀ ಕೊರಗದಿರು

ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೇ ಆಯುಶ್ಯವಲ್ಲ
ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬುದು ಗುರಿಯೇನಲ್ಲ
ಕೊರಗದಿರು ಕಂದ ನೀ ಕೊರಗದಿರು

ಸಂತಸದೊಂದಿಗೆ ಸಾದನೆ ತೋರು
ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರು
ನೆನಪಿರಲಿ ಕಂದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ

ಗುರುಗಳ ಶ್ರಮಕೆ ನೀ ಪಲವಾಗು
ಹೆತ್ತವರ ಕನಸಿಗೆ ನೀ ನನಸಾಗು
ನೆನಪಿರಲಿ ಕಂದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ

ಪರೀಕ್ಶೆ ಎಂದರೆ ಬಯವೇಕೆ
ಹೆದರದಿರು ಕಂದ ನೀ ಹೆದರದಿರು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: kidsworld.com.sg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.