ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2019

ಸಾಬುದಾನಿ (ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ) ಸಂಡಿಗೆ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಾಬುದಾನಿ (ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ) – 1 ಬಟ್ಟಲು ಜೀರಿಗೆ – 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು – 1 ಚಮಚ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಾಬುದಾನಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ...