ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2019

ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಯ, ಹಿಟ್ ಪಲ್ಯ, ನೆಂಕಿಟ್ಟು

ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಯ (ಹಿಟ್ ಪಲ್ಯ, ನೆಂಕಿಟ್ಟು)

– ಮಾರಿಸನ್ ಮನೋಹರ್. ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಯ : ಇದಕ್ಕೆ ‘ನೆಂಕಿಟ್ಟು’ ಅನ್ನುವ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಇದೆ, ನೆಂಕಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಳಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಏನೇನು...