ಜೋಕಾಲಿ, swing, jokali

ಕವಿತೆ : ಜೀವನ ಜೋಕಾಲಿ

.

ಜೋಕಾಲಿ, swing, jokali

ಜೀವನವೆಂಬುದೇ
ಜೋಕಾಲಿ ಕಾಲದ ಓಟಕೆ
ನಿತ್ಯವೂ ಜೀಕುತ
ತೂಗುತ ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ
ಜೀವನವೆಂಬ ಜೋಕಾಲಿ

ಜೀಕುವ ಜೋಕಾಲಿಗೆ
ಹಗ್ಗದ ಜೋಡಿಯೇ ಆದಾರ
ಹಲಗೆಯೇ ತಳಪಾಯ
ಬದುಕಿನ ಜೋಕಾಲಿಗೆ
ಸತ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆದಾರ
ನೈತಿಕ ನಡೆಯೇ
ತಳಪಾಯ

ಜೀಕುವ ಜೋಕಾಲಿಗೆ
ನೀ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದರೆ ಸಾಗುವುದು
ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು
ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತೈರ‍್ಯವೇ
ಸಾಗುವ ವೇಗಕೆ ಸಾಕ್ಶಿಗಳು

ಬದುಕಿನ ಜೀಕಿಗೆ ಸಾಗುವ
ವೇಗಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡೆದೆ ಗುಂಡಿಗೆ
ಬಿಗಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇವರೇ
ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಒಡೆಯರು

ಬದುಕಿನ ಜೋಕಾಲಿ
ಹತ್ತಿ ರಬಸದಿ ಜೀಕಿ ಮುಗಿಲ
ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬದುಕಿನ
ಗುರಿಯನು ತಲುಪಿ
ಸಾರ‍್ತಕ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿ ಬದುಕೆಂಬ
ಜೋಕಾಲಿ
ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಗಲಿ
ಬದುಕೆಂಬ ಜೀಕಿನ
ಜೋಕಾಲಿ

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ : themerrythought.com )

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: