ಅಪಾತ್ರ, undeserving

ಕವಿತೆ: ಅಪಾತ್ರ

.

ಅಪಾತ್ರ, undeserving

ಅಪಾತ್ರ ಆರೋಪಗಳು
ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಂತೆ
ಮುಳುಗಿದರೂ ಕಲ್ಲು
ಎದ್ದ ತರಂಗಗಳು ನಿಲ್ಲವು
ಸಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಮೂದಲಿಕೆ
ತಲ್ಲಣಿಸಿದ ಮನಕೆ
ಕಾಲವೇ ಮೂಲಿಕೆ

ಅಪಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ನಿಂತ ನೆಲವೆ ಕಂಪಿಸಿದಂತೆ
ಒಡೆದ ಒಲವಿನ ಕನ್ನಡಿ
ಸರಿದ ಕಾಲ ಮರಳದು
ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟಾದ ವಿಶ್ವಾಸಗಾತ
ಬರಡಾದ ಮನಕೆ
ಕಾಡುವ ಜೀರುಂಡೆ

ಅಪಾತ್ರ ದಾನ
ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೊಲಿದ ಯೋಗದಂತೆ
ಹರಿದು ಹೋದ ನೀರು
‌ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಕಟ
ಸೇರಿತಲ್ಲ ಸಲ್ಲದವನಿಗೆ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿರೀಕ್ಶೆ
ಅಪೇಕ್ಶೆಯೇ ಅಪಾತ್ರ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ : pxhere.com )

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: