ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2020

ಒಲವು, Love

ಕವಿತೆ : ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಾದು…

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ನನ್ನೆದಿಯ ಮ್ಯಾಲ ನೀನೇನ ಬರದಿ ನನಗರಿವು ಇಲ್ಲದ್ಹಾಂಗ ಎದಿಯೊಳಗ ಕುಂತ ನನ್ನೆಸರ ಕೂಗ್ತಿ ಎದಿಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುವಾಂಗ ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗ ಕೊರಗಿ ಬಸವಳಿದು ಬೆಂದೆ ನಾನ ನೀ ಬರುವ...