ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2020

ದೂಳಿನ ಹೊತ್ತಗೆ, dusty book

ಕವಿತೆ : ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಲೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ನೋಟಿನಿಂದ ಕೊಂಡು ತಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಆ ನೋಟಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಅಕ್ಶರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಯೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಶ್ಟೇ...

Enable Notifications