ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2020

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಆದಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಆದಯ್ಯ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನ ಊರು: ಸೌರಾಶ್ಟ್ರದಿಂದ ಪುಲಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 401 ಅಂಕಿತನಾಮ: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತನಗೊಬ್ಬರು ಮುನಿದರು ತಾನಾರಿಗೂ ಮುನಿಯಲಾಗದು ಮನೆಯ ಕಿಚ್ಚು...