ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2020

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯರ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 13 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಮಾರೇಶ್ವರ ಊರೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದು ಕಳ್ಳನ ಬೆಳ್ಳನೆಂದಡೆ ಅವ ಕಳ್ಳನೋ ಬೆಳ್ಳನೋ ನೀವು ಹೇಳಿರೆ. (1272/1502) ಊರ‍್+ಎಲ್ಲರೂ;...

Enable Notifications