ಮಾರ್‍ಚ್ 27, 2021

ಮನಸು, Mind

ಕವಿತೆ: ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ  ಹ್ರುದಯದ ಮನದೊಳಗೆ ಬಾವಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಿ ಜೀವ ಪಡೆಯುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ ಪದಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಚೆಂದವಾಗಿ ಮೂಡುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಂತಾಗುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ ಜೀವನದ...